سطح‌های نوسان‌دار خود پایدار در مواد نرم

23 مهر 1398 فناوری‌های مواد و ساخت؛

سطح‌های نوسان‌دار خود پایدار در مواد نرم

ساخت مواد نوسان‌دار که شکل آنها به‌صورت دینامیکی و بر اساس جریان پیوسته انرژی یا سوخت‌های شیمیایی تغییر می‌کند، هنوز در مراحل ابتدایی خود است. این مواد می‌توانند منجر به عملکردهایی مانند پمپاژ گاز پریستالتیک از طریق پوسته‌ها یا حرکت کنترل‌شده مولکول‌ها یا ذرات در سطح، شود.