فراماده‌های با قابلیت تغییر فاز: مرز جدیدی در فناوری

12 آبان 1398 فناوری‌های مواد و ساخت؛

فراماده‌های با قابلیت تغییر فاز: مرز جدیدی در فناوری

فناوری همیشه ازنظر قابلیت‌های مواد موجود محدود بوده است. فراماده‌ها وعده پیشرفت فناوری را با استفاده از قابلیت رفتارهای غیرطبیعی که نه فقط از ترکیب آنها بلکه از میکرو ساختمان آنها و حتی اخیراً از کنترل فعالیت آنها حاصل می‌شود، نشان می‌دهند.