رساله‌های کاربردی مقطع دکتری در حوزه مهندسی مواد، ساخت و فوتونیک حمایت شدند

27 اسفند 1398 با مدیریت ستاد:

رساله‌های کاربردی مقطع دکتری در حوزه مهندسی مواد، ساخت و فوتونیک حمایت شدند

ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت، با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت‌های علمی داخل کشور و همچنین تشویق و هدایت رساله‌های مقطع دکتری در حوزه‌های مرتبط با ستاد به سوی رفع نیازهای صنایع داخل کشور و تولید ثروت؛ «مسابقه اعطای گرنت فناورانه اختصاصی به رساله‌های کاربردی مقطع دکتری در حوزه مهندسی مواد، ساخت و فوتونیک» را از تاریخ 30 مهرماه لغایت 30 آذرماه 1398، طراحی و برگزار نمود.