طراحی آلیاژهای جدید سبک وزن Al-Ti-Zr

27 اردی بهشت 1399 فناوری‌های مواد و ساخت:

طراحی آلیاژهای جدید سبک وزن Al-Ti-Zr

اخیرا دریک مطالعه تحقیقاتی، یک رویکرد جدید برای طراحی آلیاژهای بر پایه آلومینیوم با کسر فازی بالا (حدود 0.5) از ترکیبات بین فلزی سه تایی (Al3(Ti, Zr)) ارائه شده است.