پیشرفت مفاهیم طراحی مدرن به سمت مواد ترکیبی دقیق با زیست‌توده‌های پلیمری

17 اردی بهشت 1399 فناوری‌های مواد و ساخت:

پیشرفت مفاهیم طراحی مدرن به سمت مواد ترکیبی دقیق با زیست‌توده‌های پلیمری

رکیب پلیمرهای مصنوعی با مولکول‌های زیستی مختلف، امکان دسترسی آسان به مواد بیو‌هیبریدی را فراهم می‌کند و بدین وسیله مزایایی را از هر دو بخش مصنوعی و طبیعی را کنار هم جمع می‌کند.