تولید مواد کامپوزیتی دارای کاربردهای مربوط به صنعت خودرو

20 اردی بهشت 1399 فناوری‌های مواد و ساخت:

تولید مواد کامپوزیتی دارای کاربردهای مربوط به صنعت خودرو

اخیراً تحقیقاتی به دنبال یافتن مواد و کامپوزیت‌های جایگزین در قطعات خودرو در حال انجام است. بر اساس نتایج این تحقیقات که در سال 2021 انتشار خواهد یافت،