طراحی آلیاژ نوین بیوپزشکی پایه تیتانیومی برای استنت‌های بالونی

21 اردی بهشت 1399 فناوری‌های مواد و ساخت:

طراحی آلیاژ نوین بیوپزشکی پایه تیتانیومی برای استنت‌های بالونی

چگونه یک آلیاژ جدید بیوپزشکی پایه تیتانیومی قابل تبدیل از طریق ایجاد کرنش، می‌تواند برای استنت‌های بالونی قابل گسترش طراحی شود؟