کنترل فاز دوم طراحی آلیاژهای زیست تخریب‌پذیر عاملی مهم بر خواص آلیاژها

23 اردی بهشت 1399 فناوری‌های مواد و ساخت:

کنترل فاز دوم طراحی آلیاژهای زیست تخریب‌پذیر عاملی مهم بر خواص آلیاژها

امروزه آلیاژسازی به همراه فرایند تغییر شکل پلاستیک، به‌طور گسترده‌ای برای بهبود خواص مکانیکی فلز روی خالص استفاده می‌شود , تشکیل فاز دوم حاصل از آلیاژسازی، نه‌تنها توانایی تغییرشکل پلاستیک را تعیین می‌کند.